วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

........โครงการสอน
รหัสวิชา..............................
จำนวนหน่วยกิจ...................
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา
1........................................................................................................
2........................................................................................................
3........................................................................................................
4........................................................................................................
5.......................................................................................................

เนื้อหาวิชา
หน่วยที่ 1 ...........................................................................................
หน่วยที่ 2 ...........................................................................................
หน่วยที่ 3 ...........................................................................................
หน่วยที่ 4 ...........................................................................................
หน่วยที่ 5 ...........................................................................................
หน่วยที่ 6 ...........................................................................................
หน่วยที่ 7 ...........................................................................................
หน่วยที่ 8 ...........................................................................................

สื่อการสอน
1.  เอกสารบทเรียน
2.  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
3.  คอมพิวเตอร์
4.  โสดทัศนูปกรณ์
5.  ตัวอย่างผลงาน

การวัดประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผล
1. เวลาเรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
       2.1 Data
       2.2 information
       2.3 Know ledge
       2.4 wisdom  ( Power Point )
3. เว็บบล็อก
4. สมุดรายงาน
5. สื่อ interactive

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น